Keress ingatlant!

Tevékenységet kezdő adóalany általános forgalmi adó kötelezettségének alapvető szabályai 2015.

By bencel
October 1st at 5:14pm

Az adókötelezettség: Általános forgalmi adókötelezettség alá esik az adóalany által (adóalanyi minőségében) belföldön és ellenérték fejében teljesített – az Áfa tv. szabályai szerint belföldön teljesítettnek minősülő – termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, a Közösségen belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített termékbeszerzés, valamint a termékimport. Ez utóbbi két esetben az adókötelezettség bizonyos esetekben akkor is fennáll, ha a terméket importáló, Közösség más tagállamából beszerző személy nem adóalany (pl. magán import, új közlekedési eszköz közösségi beszerzése). Az általános forgalmi adózás rendszerében az adóalanyok a termékhez vagy a szolgáltatáshoz saját maguk által hozzáadott érték után adóznak. Főszabály szerint az adóalany az értékesítéskor az eladási árban beszedett (áthárított) adó összegéből a beszerzéseit terhelő előzetesen felszámított adót levonhatja.
Az adóalanyiság – Ki minősül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minősül az a jogképes személy, szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. (Az érintett személy, szervezet jog- és cselekvőképességére személyes joga az irányadó, ha azonban személyes joga alapján nem lenne jog- és cselekvőképes, de a magyar jog alapján igen, akkor jog- és cselekvőképességét a magyar jog alapján kell elbírálni.)1 Gazdasági tevékenységnek minősül valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és végzése független formában történik.2 (Vagyis a saját néven bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerűen folytatott tevékenység eredményez adóalanyiságot az áfa rendszerében.) Nem minősül független formában végzett gazdasági tevékenységnek az a tevékenység, amelyet munkaviszony, munkaviszony jellegű jogviszony, vagy olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végeznek, amelyben a jogosult irányítása és felelőssége mellett a kötelezett alárendelt helyzetben van a tevékenység végzése eredményének, díjazásának, valamint egyéb feltételeinek és körülményeinek meghatározásában.3 Nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység.4 (Ilyen tevékenység például az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a rendvédelmi, közigazgatási jogalkalmazói, az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység.) Amennyiben a gazdasági tevékenység közvetlenül közös tulajdonban és közös használatban levő ingóra vagy ingatlanra, mint ellenérték fejében hasznosítandó dologra irányul, adóalanynak a tulajdonostársak közössége minősül (ilyen módon válik adóalannyá például a házastársak közös tulajdonában és közös használatában lévő ingatlan bérbeadására tekintettel a házaspár, vagy a társasház közösség például a közös tulajdonát képező falfelület reklámcélú bérbeadása miatt). Az adóalanyisághoz fűződő jogokat és kötelezettségeket a tulajdonostársak közössége az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja. Kijelölés hiányában képviselő a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs, egyenlő tulajdoni hányad esetében pedig az adóhatóság által kijelölt tulajdonostárs.5 Kivételes törvényi szabályként szintén gazdasági tevékenységnek minősül és adóalanyiságot eredményez az is, ha a) egyébként nem-adóalanyi minőségben eljáró személy vagy szervezet belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott új közlekedési eszközt értékesít belföldön kívülre, de – a beszerző nevére szóló rendeltetéssel – az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) területére, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző, vagy – bármelyikük javára – más végzi;7 b) egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy vagy szervezet sorozat jelleggel értékesít építési telket, beépítés alatt álló, használatba vételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlant, vagy olyan beépített ingatlant (az ahhoz tartozó földrészlettel), amelynek első rendeltetésszerű használatba vétele még nem történt meg, vagy az első rendeltetésszerű használatba vétele már megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbevétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatba vétel hallgatással történő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el két év. (E két utóbb említett ingatlan a továbbiakban: beépítés alatt álló, illetőleg beépített új ingatlan.) Vagyis az új közlekedési eszköz Közösség más tagállamába történő értékesítése és az egyes ingatlanok sorozatjelleggel történő értékesítése mindenképpen áfa adóalanyiságot eredményez, az áfa adóalanynak egyébként nem minősülő személyek, szervezetek esetében is. Az Áfa tv. értelmező rendelkezése szerint sorozat jellegűnek minősül az értékesítés, ha 2 naptári éven belül negyedik vagy további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, vagy beépített új ingatlant értékesítenek, valamint a rá következő 3 naptári éven belül további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant értékesítenek. Amikor a lakóterületi besorolású építési telket felosztva, több építési telekként értékesítik, akkor az a darabszámba egy telekként számítandó be a sorozatjelleg megállapítása során.8 A kizárólag sorozat jellegű ingatlan értékesítésre tekintettel adóalannyá váló személyeknek, szervezeteknek az ezzel kapcsolatos általános forgalmi adó kötelezettségét – bejelentésük alapján, melyet a TSI_B jelzésű nyomtatványon tehetnek meg – az állami adóhatóság kivetéssel állapítja meg.9 Azok az adóalanyok, akiknek (amelyeknek) gazdasági célú letelepedési helyük belföldön van (ennek hiányában pedig lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük van belföldön), és akik (amelyek) együttesen kapcsolt vállalkozások, csoportos adóalanyiságot hozhatnak létre. A csoportos adóalanyiság az állami adóhatóság engedélyével jön létre, valamennyi leendő tag erre irányuló közös, kifejezett és egybehangzó írásos kérelmére. A csoportos adóalanyiság létrejöttével a tagok a belső, egymás közötti kapcsolataiban a tevékenység gazdasági tevékenységként megszűnik, valamint a tagok külső, harmadik féllel szembeni kapcsolataiban a gazdasági tevékenység folytatása olyan áfa-adóalanyiságot eredményez, amelyben az ehhez fűződő jogok és kötelezettségek a csoportos adóalanyiságban résztvevő valamennyi tagnak együttesen tudhatók be.10 (Vagyis egymás felé a tagok nem számítanak fel áfát, kifelé együttesen a csoport minősül adóalanynak, az adott teljesítésről kibocsátott számlán a csoportos adóalany adószáma is szerepel, a teljesített ügyletet terhelő adókötelezettséget nem a tag, hanem a csoportos adóalany teljesíti és a csoportos adóalany érvényesít adólevonási jogot, mely utóbbit a csoporton kívülre végzett adóköteles, adólevonásra jogosító tevékenység alapozhat meg.)http://www.nav.gov.hu/
vissza a tudnivalókhoz
Lépjen kapcsolatba velünk
Error boy
Your message was sent, thank you!